Dostawca stali zbrojeniowej – aktualności

Zawsze pragniemy być blisko Klienta, dlatego też staramy się dzielić naszą wiedzą i aktualnościami związanymi ze stalą zbrojeniową. Branża wyrobów hutniczych znacznie się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat i na pewno nie jest to koniec zmian. Zawsze dostosowujemy się do sytuacji panującej na rynku, ale nie mniej ważny jest dla nas Klient. To o niego chodzi w naszej działalności i to właśnie dla niego staramy się budować jak najkorzystniejszą ofertę. Ponadto dajemy praktyczne przykłady odnośnie stali zbrojeniowej. Lepiej przycinać czy kupić gotowe pręty o określonej długości? Kiedy stali zbrojeniowej używać nie wolno? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym dziale.


Stal zbrojeniowa jest wykorzystywana na większości placów budowy. Jej parametry, które wynikają ze sposobu produkcji, pozwalają na wzmacnianie konstrukcji betonowych. Dzięki stali zbrojeniowej uzyskują one większą trwałość i wyższy poziom bezpieczeństwa. Stal zbrojeniowa podlega klasyfikacji określonej normami.

Klasa a gatunek stali zbrojeniowej

W praktyce stosuje się dwa pojęcia odnoszące się do klasyfikacji stali – gatunek i klasa. Gatunek jest określeniem własności technologicznych produktu. Obejmują one między innymi skład chemiczny materiału, czyli charakterystykę stopu oraz takie cechy jak podatność na spawanie czy stopień uspokojenia. Poszczególne gatunki oznacza się kombinacją liter i cyfr, jak np. St50B.

Klasa stali z kolei oznacza podział na rodzaje pod względem wytrzymałości stopu, czyli tzw. granicy jego plastyczności. To moment, w którym pręt zbrojony przestaje się wyginać i pęka. Klasa umożliwia dobór odpowiedniego produktu do obciążeń, jakim będzie planowo poddawany w konstrukcji. To głównie ona interesuje architektów i konstruktorów oraz osoby realizujące inwestycję.

Klasy stali zbrojeniowej

Klasyfikacja, jakiej poddawana jest stal zbrojeniowa została uregulowana normami, które ściśle wyznaczają parametry poszczególnych stopów. Wyróżniają one pięć klas materiału.

 • Klasa A-0 to walcówka w prętach o gładkiej powierzchni. Przeznaczona jest do wykonywania zbrojeń pomocniczych.
 • Klasa A-I to gładkie pręty, których końce zostały pomalowane na czerwono lub na całej długości umieszczono czerwony pas o szerokości 2 cm. Stosowana jest – podobnie jak A-0 – do zbrojeń pomocniczych.
 • Klasa A-II to pręty żebrowane, posiadające dwa żebra podłużne oraz umieszczone między nimi żebra skośne. Taka stal jest stosowana jako zbrojenie nośne.
 • Klasa A-III to również pręty żebrowane, z tym że żebra poprzeczne ułożone są w jodełkę o kącie nachylenia ok. 60°. Stal tej klasy wykorzystuje się do wykonywania zbrojeń głównych.
 • Klasa A-IIIN to żebrowanie podłużne, poprzeczne oraz dodatkowe małe żeberka podłużne pomiędzy poprzecznymi ułożonymi w jodełkę.

Poszczególne klasy stali wskazują na jej wytrzymałość. Najmocniejsza i najbardziej odporna na złamanie jest stal zbrojeniowa klasy A-IIIN. Na rynku można też spotkać stal tej klasy w podwójnym żebrowaniu poprzecznym.


Klasa i gatunek to dwa parametry pozwalające określić charakter wybieranej stali zbrojeniowej. Oba są oznaczane normami i mają na celu dostosowanie właściwości materiału do konkretnych potrzeb konstrukcyjnych. Dla producentów szczególne znaczenie ma klasyfikacja gatunkowa.

Czym jest gatunek stali?

Gatunek stali to pojęcie, które odnosi się do składu chemicznego stopu. Przez wiele lat funkcjonowało ono w branży inżynieryjnej jako jedno z najważniejszych kryteriów wyboru. Od 2008 roku obowiązują nowe, ujednolicone normy europejskie, które wprowadziły sporo zamieszania w tej klasyfikacji. Pojęcie gatunku straciło na znaczeniu i jest coraz rzadziej stosowane w praktyce. Ograniczono też jego znaczenie głównie do jednego parametru, jakim jest klasa ciągliwości stali. W konsekwencji wprowadzonych zmian bezpośredni wykonawcy często nie mają precyzyjnej wiedzy i nie potrafią określić cech materiału, jaki wykorzystują. Rzetelna wiedza o gatunkach zaś może być pomocna w weryfikacji jakości produktu. Obecnie – zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1 – do najważniejszych cech określających gatunek stali zalicza się:

 • charakterystyczną granicę plastyczności stali,
 • klasę ciągliwości od A do C,
 • spajalność,
 • przydatność do stosowania w konstrukcjach.

Oznaczanie gatunku stali zbrojeniowej

W praktyce rozpoznanie gatunku stali zbrojeniowej jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych oznaczeń. Do ich odczytania niezbędna jest też odpowiednia wiedza, bowiem kombinacja liter i cyfr nic nie powie laikowi. Spójrzmy na przykładowe oznaczenie gatunku stali: St3SX-b. Poszczególne znaki w tym symbolu to:

 • St – oznacza stal konstrukcyjną ogólnego przeznaczenia,
 • 3 – liczba z przedziału od 0 do 7, informująca o zawartości węgla,
 • S – oznacza, że stal jest spawalna (SP – oznacza szerzej rozumianą spajalność),
 • X – wskazuje na stal nieuspokojoną (zawierającą wiele zbędnych pierwiastków).

Chociaż norma PN-B-03264 dopuszcza do stosowania w budownictwie jedynie 16 gatunków stali, producenci co pewien czas wprowadzają na rynek nowe produkty, zaliczane do najwyższej klasy A-IIIN. Stosuje się w nich też nowe oznaczenia, jak chociażby popularna litera B. Takie produkty wymagają uzyskania certyfikatu.


Stal otrzymywana w wyniku wytopu rudy żelaza i łączenia ferrytu z węglem oraz innymi domieszkami nie spełnia jeszcze wszystkich oczekiwanych warunków. W celu uzyskania lepszych parametrów lub wzmocnienia konkretnych właściwości poddaje się ją dalszej obróbce na zimno lub na gorąco.

Termiczna obróbka stali

Przez termiczną obróbkę stali rozumie się przede wszystkim jej przekształcanie z wykorzystaniem wysokich temperatur. Realizowane w takich warunkach procesy mają różny skutek – zależnie od stopnia rozgrzania materiału, czasu wygrzewania oraz czynników dodatkowych. W produkcji wyrobów hutniczych stosuje się kilka różnych metod takiej obróbki.

 • Wyżarzanie ujednorodniające, nazywane jest też często homogenizowaniem. Polega ono na poddawaniu stali działaniu temperatur w granicy 1000–1200°C przez dłuższy czas. Efektem takiego procesu jest wyrównanie składu chemicznego, a także zmniejszenie struktury warstwowej.
 • Wyżarzanie normalizujące polega na podgrzaniu materiału do temperatury o około 30–50°C wyższej niż początkowa temperatura przemiany Ac1. Po dłuższym wygrzewaniu następuje powolne studzenie materiału. Takie wyżarzanie ma na celu rozbicie i ujednolicenie struktury krystalicznej.
 • Wyżarzanie zupełne wykonywane jest w celu obniżenia naprężeń własnych i zwiększenia podatności na obróbkę plastyczną. Proces jest zbliżony do wyżarzania normalizującego, z tym że studzenie następuje do poziomu poniżej Ar1.
 • Wyżarzanie odprężające pozwala usuwać wewnętrzne naprężenia materiału. Wymaga długiego wygrzewania w temperaturze poniżej Ac1 oraz powolnego schładzania.
 • Hartowanie to ogrzanie stali do temperatury powyżej Ac1 i jej gwałtowne schłodzenie. W wyniku tego procesu powstaje struktura martenzytyczna lub bainityczna o drobnoziarnistej budowie i wysokiej wytrzymałości.
 • Odpuszczanie może być niskie, średnie lub wysokie, zależnie od temperatury w granicach od 150°C do Ac1. Wykonuje się je w różnych celach, od zmniejszania naprężeń, przez poprawę wytrzymałości i sprężystości po zmniejszenie twardości.

W obróbce termicznej stosuje się też procesy nawęglania, azotowania, hartowanie izotermiczne oraz przesycanie. Każdy z tych procesów ma za zadanie poprawę ogólnych właściwości stali.


Stal jest materiałem stopowym o charakterystycznych właściwościach fizycznych i mechanicznych. Ustalone w procesie produkcji parametry są jedynie orientacyjne, ponieważ podczas obróbki plastycznej ulegają one zmianom pod wpływem temperatur i sił. Zmiany te mogą być pozytywne lub negatywne.

Wpływ sił mechanicznych na strukturę austenitu

Jednym ze składników stali stopowej jest węgiel, który odpowiada za tworzenie krystalicznej struktury materiału. Standardowo roztwór węgla w alotropowej odmianie żelaza nazywany jest austenitem, od nazwiska jego odkrywcy – angielskiego metalurga Williama Ch. Robertsa-Austena. To właśnie austenit tworzy charakterystyczne kryształy odpowiadające za specyficzne właściwości stali. Obróbka plastyczna stopu, a w szczególności intensywne oddziaływanie sił mechanicznych, mają destrukcyjny wpływ na krystaliczną strukturę. Następuje między innymi rozdrobnienie jej ziaren lub jej odkształcenie. Jeszcze większą deformację powoduje obróbka dwuelementowa cieplno-mechaniczna. Co ciekawsze, podczas obróbki termicznej następuje niewielkie wydzielanie się węgla, przez co zmniejsza się jego zawartość w materiale i zmieniają jego właściwości. Struktura stali po obróbce mechaniczno-cieplnej jest znacznie bardziej zniekształcona niż w przypadku sięgnięcia po tradycyjne hartowanie.

Zmiany strukturalne niekoniecznie na gorsze

W potocznym ujęciu pojęcia takie jak: rozrywanie, niszczenie struktury, odkształcanie czy rozbijanie odbieramy negatywnie. W procesie termiczno-mechanicznej obróbki stali jednak takie działanie może wpływać pozytywnie na jakość i wytrzymałość ostatecznego produktu. Przykładowo rozbijanie struktury krystalicznej na mniejsze ziarna sprzyja zwiększaniu wytrzymałości przy jednoczesnej większej elastyczności materiału. Oznacza to, że obróbka mechaniczno-cieplna wzmacnia wyroby hutnicze, a proces ten dodatkowo jeszcze utrwala wymrażanie. Proces rekrystalizacji austenitu powinien jednak przebiegać pod kontrolą, dlatego niezwykle ważne jest staranne przestrzeganie czasu wygrzewania stali. Zbyt długie utrzymywanie wysokiej temperatury powoduje rozpuszczanie węglików i nieodwracalne uszkodzenia.


Stal jest jednym z najpopularniejszych materiałów konstrukcyjnych. Wykorzystuje się ją na niemal każdej budowie świata. Wśród rozmaitych elementów z tego materiału specjalne miejsce zajmują pręty żebrowane. Są one niezastąpione we wzmacnianiu konstrukcji betonowych.

Charakterystyka prętów żebrowanych

Pręty żebrowane wykonywane są ze specjalnej odmiany stali węglowej. To elementy, które zachowują wysoką twardość i odporność na odkształcanie. Nadawanie im określonych form wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi, jednak ta wytrzymałość jest wyjątkowo cenioną zaletą w tworzeniu tzw. konstrukcji żelbetowych. Żelbet jest połączeniem stali, czyli prętów żebrowanych z betonem. Dzięki takiemu połączeniu powstaje całość wysoce odporna na warunki środowiskowe i intensywną eksploatację.

Pręty żebrowane mogą mieć różną średnicę i kształty. Chociaż do najpowszechniej stosowanych zalicza się te o okrągłym przekroju, produkowane są też ich wersje czworokątne i sześciokątne. Zróżnicowana jest także grubość prętów, dzięki czemu mają one odmienne parametry wytrzymałościowe.

Pręty mogą być wykorzystywane w postaci dostarczanej przez producenta, ale też można poddawać je dalszej obróbce, jak ciągnienie czy przeciąganie przez otwór. Podczas obróbki zyskują jeszcze na sztywności kosztem właściwości plastycznych.

Zastosowanie prętów żebrowanych

Najważniejszą branżą, w której stosuje się pręty żebrowane, jest budownictwo. Te charakterystyczne stalowe elementy wykorzystywane są przede wszystkim do zbrojenia konstrukcji betonowych. Zakłady specjalizujące się w obróbce metali oferują też specjalne siatki zbrojeniowe, które są zespołem zespawanych ze sobą prętów. Siatki dostępne są też w naszym sklepie Paksteel, a wykorzystuje się je do wzmacniania poziomych konstrukcji betonowych o dużej powierzchni. Połączenie betonu z prętami stalowymi sprawia, że oba materiały wzajemnie się uzupełniają. Beton doskonale przenosi naprężenia ściskające, natomiast stal wytrzymuje znaczne naprężenia rozciągające. Zaletą żelbetu jest możliwość tworzenia konstrukcji o dowolnych kształtach, odpornych na statyczne i dynamiczne obciążenia, korozję i ogniotrwałych.


Stal węglowa stanowi obecnie około 90% światowej produkcji stali na całym świecie i jest wyjątkowo ceniona za swoje właściwości. Materiał ten może mieć wiele odmian – zależnie od proporcji żelaza i węgla oraz stosowanych dodatków. To one decydują o konkretnych właściwościach stopu.

Rodzaje stali węglowych

Stal węglowa swoją nazwę zawdzięcza zawartości węgla w stopie. Jego ilość procentowa nie może przeważać 2,11% składu, bowiem powyżej tej granicy stal przekształca się w żeliwo. Pomimo tej stosunkowo niewielkiej ilości, węgiel dokonuje modyfikacji, dzięki którym materiał zmienia swoje cechy. Im więcej węgla, tym stal jest twardsza, wytrzymalsza, ale też mniej plastyczna. Te właściwości decydują o konkretnym zastosowaniu. Tam, gdzie konstrukcje muszą znosić liczne naprężenia, wprawiane są w drgania i poddawane obciążeniu stosuje się bardziej elastyczne stale niskowęglowe.

Pod względem zawartości węgla stale konstrukcyjne dzieli się na:

 • niskowęglowe (do 0,25% zawartości węgla),
 • średniowęglowe (0,25–0,6%),
 • wysokowęglowe (0,6–0,9%).

Pod względem jakości wyróżnia się stale konstrukcyjne pospolitej i zwykłej jakości, stale podwyższonej jakości oraz stale specjalnego przeznaczenia. Jakość i zawartość węgla to czynniki decydujące przy wyborze odpowiedniego materiału.

Parametry stali konstrukcyjnych

Ogólnie jakość stali węglowej do celów konstrukcyjnych uzależniona jest od wspomnianej zawartości węgla, która standardowo waha się od 0,05% do 0,9%. O charakterze stali decydują też takie dodatki jak: fosfor, siarka, krzem i mangan, dodawane w procesie produkcji w celu utrzymania wysokiej temperatury surówki lub jej odtlenienia. Pierwiastki te są później usuwane w procesie świeżenia, ale część z nich pozostaje. Te śladowe ilości mają też wpływ na jakość produktu. Przykładowa dopuszczalna zawartość krzemu nie może przekraczać 0,37%, a manganu – 0,80%. Stal może też zawierać śladowe ilości miedzi (do 0,3%), chromu (do 0,10%) i niklu (do 0,15%). Ze stali konstrukcyjnej produkuje się:

 • pręty żebrowane, walcowane i kute,
 • rury bez szwu i ze szwem,
 • blachy i taśmy,
 • druty,
 • kształtowniki itp.

Własności mechaniczne to podstawowe kryterium, którym należy się kierować przy wyborze stali. Poza zawartością węgla decyduje o nich także sposób obróbki cieplnej lub na zimno oraz stopień zgniotu.


Stal jest materiałem stopowym o charakterystycznych właściwościach fizycznych i mechanicznych. Ustalone w procesie produkcji parametry są jedynie orientacyjne, ponieważ podczas obróbki plastycznej ulegają one zmianom pod wpływem temperatur i sił. Zmiany te mogą być pozytywne lub negatywne.

Wpływ sił mechanicznych na strukturę austenitu

Jednym ze składników stali stopowej jest węgiel, który odpowiada za tworzenie krystalicznej struktury materiału. Standardowo roztwór węgla w alotropowej odmianie żelaza nazywany jest austenitem, od nazwiska jego odkrywcy – angielskiego metalurga Williama Ch. Robertsa-Austena. To właśnie austenit tworzy charakterystyczne kryształy odpowiadające za specyficzne właściwości stali. Obróbka plastyczna stopu, a w szczególności intensywne oddziaływanie sił mechanicznych, mają destrukcyjny wpływ na krystaliczną strukturę. Następuje między innymi rozdrobnienie jej ziaren lub jej odkształcenie. Jeszcze większą deformację powoduje obróbka dwuelementowa cieplno-mechaniczna. Co ciekawsze, podczas obróbki termicznej następuje niewielkie wydzielanie się węgla, przez co zmniejsza się jego zawartość w materiale i zmieniają jego właściwości. Struktura stali po obróbce mechaniczno-cieplnej jest znacznie bardziej zniekształcona niż w przypadku sięgnięcia po tradycyjne hartowanie.

Zmiany strukturalne niekoniecznie na gorsze

W potocznym ujęciu pojęcia takie jak: rozrywanie, niszczenie struktury, odkształcanie czy rozbijanie odbieramy negatywnie. W procesie termiczno-mechanicznej obróbki stali jednak takie działanie może wpływać pozytywnie na jakość i wytrzymałość ostatecznego produktu. Przykładowo rozbijanie struktury krystalicznej na mniejsze ziarna sprzyja zwiększaniu wytrzymałości przy jednoczesnej większej elastyczności materiału. Oznacza to, że obróbka mechaniczno-cieplna wzmacnia wyroby hutnicze, a proces ten dodatkowo jeszcze utrwala wymrażanie. Proces rekrystalizacji austenitu powinien jednak przebiegać pod kontrolą, dlatego niezwykle ważne jest staranne przestrzeganie czasu wygrzewania stali. Zbyt długie utrzymywanie wysokiej temperatury powoduje rozpuszczanie węglików i nieodwracalne uszkodzenia.

 


W literaturze fachowej często pojawiają się pojęcia stali uspokojonej i nieuspokojonej. Dla osób niewtajemniczonych w procesy technologiczne są to terminy niezrozumiałe. Dla fachowca stanowią zaś wyraźną informację na temat konstrukcyjnej przydatności materiału. Na czym polega proces uspokajania stali?

Proces produkcji i uszlachetniania stali

Produkcja stali to proces polegający na wytapianiu rudy żelaza. W celu podtrzymania wysokiej temperatury wytopu do pieca dodaje się też różne domieszki, które powodują swobodne wydzielanie gazów. Nowe pierwiastki mają zazwyczaj szkodliwy wpływ na gotowy produkt. Aby się ich pozbyć stosuje się specjalne dodatki do surówki, które mają na celu związanie tych pierwiastków i rozpuszczenie ich w żużlu.

Jednym z procesów uszlachetniania stali jest tzw. świeżenie, czyli natlenianie surówki. Przebiega ono w temperaturze poniżej 1700 st. C, a jego celem jest właśnie zmniejszenie zawartości szkodliwych pierwiastków takich jak: siarka, fosfor, krzem i mangan. Wykorzystany w procesie świeżenia tlen w konsekwencji obniża wartość konstrukcyjną stali, dlatego konieczne jest usunięcie go na ostatnim etapie produkcji. Takie działanie nazywane jest uspokajaniem stali.

Trzy rodzaje stali

Zależnie od zawartości tlenu w surówce wyróżnia się trzy rodzaje stali.

 • Stal uspokojona to ta, która została całkowicie pozbawiona cząsteczek tlenu. Jej struktura jest zwarta, a brak pęcherzyków gazu zapewnia jej wysoką trwałość. To stal najwyższej jakości i o bardzo dużej wytrzymałości.
 • Stal półuspokojona to taka, w której zachowała się część tlenu, a w związku z tym w strukturze występują nieliczne pęcherzyki. To materiał o średnich parametrach wytrzymałości.
 • Stal nieuspokojona nie jest pozbawiona tlenu, w związku z tym jest również najsłabsza pod względem wytrzymałości. W jej strukturze znajdują się liczne pęcherzyki gazów.

Mogłoby się wydawać, że do budowy różnych konstrukcji niezbędna jest najsilniejsza stal uspokojona. W rzeczywistości najtańsza jest produkcja tej ostatniej, dlatego to właśnie tę odmianę stosuje się w budownictwie najczęściej. Wyroby hutnicze ze stali uspokojonej wykorzystywane są w wyjątkowych sytuacjach, kiedy budowle mają spełnić szczególnie wysokie normy wytrzymałościowe.


Stal zbrojeniowa – o czym musisz wiedzieć?

Stal zbrojeniowa jest niezbędnym elementem każdej inwestycji budowlanej. Dlaczego jest tak

ważna? Beton to materiał o bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie. Niestety jego wytrzymałość

na rozciąganie jest niewielka. Pręty stalowe zwiększają wytrzymałość, a także nośność betonu.

stal-zbrojeniowa-300x90 Stal zbrojeniowa – o czym musisz wiedzieć?

Warto wiedzieć: wyroby ze stali stosowane w budownictwie tworzy się ze stopu żelaza o wartości

węgla nie przekraczającej 2%. To tzw. stal niskowęglowa.

 

Skąd wiedzieć jaka stal zbrojeniowa jest potrzebna do budowy?

Projekt konstrukcyjny budowy obejmuje wszystkie informacje niezbędne do zakupu stali

zbrojeniowej. Przy komplementowaniu prętów zbrojeniowych należy kierować się klasą i

gatunkiem stali, wymiarami prętów (tzn. długością oraz średnicą), a także kształtem. W projekcie

powinny znaleźć się również rysunki przedstawiające wymagane wygięcia prętów, schematy

zbrojeń siatkowych oraz dane na temat ilość strzemion i prętów potrzebnych do zbrojenia.

Warto wiedzieć: Wyróżniamy 5 klas stali zbrojeniowej:

Stal A-0 oraz A-I charakteryzuje się najmniejszą wytrzymałością oraz małą twardością, jednak

łatwo ją dowolnie kształtować i wyginać. Pręty stalowe w klasie A-0 i A-I to tzw. pręty gładkie.

Stal A-II i A-III ma wyższą wytrzymałość, jednocześnie jej obróbka jest dużo bardziej

pracochłonna. Stal zbrojeniowa klasy A-II-A-III to tzw. pręty żebrowane.

Pręty w klasie A-II mają dwa żeberka równolegle biegnące wzdłuż pręta, a między nimi dwa

żeberka ułożone skośnie. Pręty stalowe z klasy A-II wykorzystuje się przy zbrojeniu nośnym.

Stal zbrojeniowa klasy A-III również posiada żeberka podłużne i poprzeczne, jednak ułożone w

kształt jodełki. Prętów klasy A-III używa się zbrojenia głównego.

Stal A-IIIN ma najwyższą wytrzymałość. Żebrowania prętów tej klasy jest podobne do tych z klasy

A-III, a ponadto pręty posiadają dodatkowe odcinki żeberek między żeberkami poprzecznymi.

Zakup odpowiednich prętów zbrojeniowych jest niezwykle ważny, ponieważ konstruktor dobiera je

w wyniku obliczeń i norm budowlanych.Jeśli wskazane w planie materiały budowlane nie są

dostępne, zastąpienie ich innymi powinno odbywać się wyłącznie w porozumieniu i za zgodą

konstruktora.

 

W jakiej postaci można kupić stal zbrojeniową?

Pręty stalowe kupujemy w kręgach lub wiązkach. Pręty stalowe dostarczone na budowę w kręgach

łatwiej składować – zajmują mniej miejsca. Niestety ten sposób dostarczania i składowania stali

zbrojeniowej ma wadę. Pręt zbrojeniowy ułożony w kręgach wymaga rozprostowania na placu

budowy, co jest dość czasochłonne.

Stal zbrojeniową możną kupić w postaci pręta zbrojeniowego do przycięcia i wygięcia na placu

budowy. U dostawcy można zamówić również pręty stalowe przycięte na wymiar i odpowiednio

powyginane.

Dostępne są także gotowe siatki zbrojeniowe, które wykonuje się z prętów krzyżujących się pod

kątem 90°C i zgrzewanych w miejscach połączenia. Siatki zbrojeniowe pozwalają na skrócenie

czasu prac zbrojeniowych.

Ponadto można zamówić stal zbrojeniową w postaci szkieletów zbrojeniowych, czyli

przestrzennych konstrukcji z prętów stalowych, które łączą strzemiona. Szkieletów używa się do

zbrojenia np. ław fundamentowych, nadproży i słupów.

 

Stal zbrojeniowa – lepiej kupić gotową czy przycinać na miejscu?

Zamawianie przyciętych i wygiętych prętów lub gotowych siatek zbrojeniowych znacznie skraca

czas przygotowania zbrojenia. Co ważne, o ile wygięcie prętów o średnicy nie większej niż 12 mm

nie przysparza kłopotów, to pręty żebrowane wykorzystywane do głównego zbrojenia często

wymagają wygięcia specjalnymi urządzeniami. Ponadto wyginanie prętów giętarką pozwala na

większą precyzję, a to szczególnie istotne przy głównym zbrojeniu.

Samodzielne przycinanie prętów obniży koszty zakupu stali. Warto jednak pamiętać, że ilość

potrzebnej stali ujęta w projekcie konstrukcyjnym podana jest na styk i w przypadku samodzielnego

przygotowywania prętów zbrojeniowych, lepiej kupić ok. 10% więcej stali względem wykazanej

ilości w projekcie.

 

Kiedy nie można użyć stali zbrojeniowej?

Stal zbrojeniowa powinna posiadać atest, w którym są ujęte jej właściwości. Zastosowanie stali

zbrojeniowej bez atestu powinno być poprzedzone specjalistycznymi badaniami laboratoryjnymi.

W przypadku gdy dostarczona stal zbrojeniowa nie jest zgodna z zamówieniem lub jej stan

techniczny budzi wątpliwości (np. pręt zbrojeniowy pęka przy wygięciu), nie powinniśmy

dopuszczać jej do przygotowania zbrojenia.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do zbrojenia prętów pomalowanych, zardzewiałych czy

pokrytych smarem, ponieważ wpływa to negatywnie na ich przyczepność.


Stal zbrojeniowa – kilka faktów, które warto znać.

 

W każdej inwestycji jesteśmy zmuszeni użyć zbrojonego betonu, gdzie znajduje się stal zbrojeniowa. Do czego nam to potrzebne? Zbrojenie zwiększa wytrzymałość i nośność. Jest to idealne połączenie. Beton ma odpowiednią wytrzymałość, a stal żebrowana jest odporna na rozciąganie.

Stal sprzedają składy budowlana i hurtownie. My jesteśmy firma prężnie rozwijającą się, z bogatym doświadczaniem. Możesz u nas kupić potrzebne wyroby hutnicze: stal żebrowaną, pręty żebrowane, i wiele innych. Wystarczy zajrzeć do naszej oferty lub zadzwonić.

 

Czym jest stal?

To stop kilku pierwiastków, głównie żelaza i węgla. Wszystkie składniki są mieszane, od proporcji zależy jaką otrzymamy odmianę. Stal można podzielić na klasy (oznaczające wytrzymałość) oraz gatunki (sugerujące właściwości).

 

 Stal zbrojeniowa – gatunki

 

Znajomość gatunków jest bardzo wartościowa. Umiejętne czytanie planów oraz rozpoznawanie przywiezionego materiału znacznie ułatwia pracę. Doświadczony inżynier musi sprawdzać i analizować projekty konstruktorów. Czasem ci nie śledząc aktualnych wydarzeń na rynku podają w projekcie gatunki przestarzałe i nieaktualne. Obowiązkiem dobrego inżyniera jest dopilnowanie by wyroby hutnicze potrzebne na budowie były zgodne z normami. Jednak należy pamiętać, że nie należy samemu zmieniać gatunku, wszystko należy konsultować z konstruktorem. Znajomość gatunków, pomaga także przy ocenie przywiezionych materiałów. Należy monitorować dostarczone wyroby hutnicze, by nikt nas nie oszukał.

Nasza stal zbrojeniowa jest najwyższej jakości. Nasi fachowcy chętnie służą pomocą i radą, już teraz zapoznaj się z naszą ofertą.

Główne odmiany to: B500SP – wysoka granica ciągliwości i plastyczności 500 MPA, B500B – średnia granica ciągliwości i granicy plastyczności 500 MPA, a także B500A – niska granica ciągliwości i granicy plastyczności 500 MPA.

 

 Stal zbrojeniowa – klasy

 

Również klasy stali nie są bez znaczenia. Od nich zależy do jakiej konstrukcji można danego wyrobu użyć. Tak więc mamy klasę: A-0 i A-I stosowaną głównie do wykonania elementów pomocniczych zbrojenia, A-II stosowana jako zbrojenie nośne, A-III stosowana do wykonania zbrojenia głównego konstrukcji oraz A-IIIN to najwyższa klasa .

W naszej firmie PAKSTEEL możesz zamówić pręty żebrowane, które zostaną specjalnie pocięte i przygotowana pod zamówienie. Zamówienia wykonujemy w ekspresowych tempie, ale z precyzyjną starannością.

 

Gorąco dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapoznaniem się z najnowszym wpisem dotyczącym stali wykorzystanej do zbrojenia. Zachęcamy do dalszego śledzenia działu aktualności.

MATERIAŁY
DO POBRANIA


LOGO FIRMY PAK STEEL
Doświadczenie, w branży zdobywane latami
FORMATY: PDF PNG JPG


KATALOG OFERTOWY

FORMAT:
PDF